You can trust me.

Ik neem jouw privacy serieus.

Transparantie over de omgang met jouw persoonlijke gegevens is mijn hoogste prioriteit.

Privacybeleid

Privacybeleid (AVG)
In Balans Counseling & Coaching

Alle informatie op een rijtje over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga.

Uw privacy

In Balans Counseling en Coaching, gevestigd aan Klip 143, 8224 CJ, Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Klip 143,8224 CJ Lelystad. Nirmala Ramessar is de Functionaris Gegevensbescherming van In Balans Counseling en Coaching zij is te bereiken via info@InBalansCC.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

In Balans Counseling en Coaching verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

a. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

b. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
c. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
d. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals de wet op de behandelovereenkomst  vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • Uw geboortedatum;
 • De datum van de behandeling;
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’;
 • De kosten van het consult.

Persoonsgegevens die worden vastgelegd in het cliëntendossier

 • Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en);
 • Geboortedatum van de cliënt(en);
 • Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en).

Bij minderjarige cliënten:

 • Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders.

Indien dit van belang is voor de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast:

 • Huisarts;
 • School van de minderjarige cliënt.

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

 • Godsdienst of levensovertuiging;
 • Gezondheid;
 • Zaken m.b.t. de seksualiteit;
 • Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, of geweldsconflicten binnen het gezin.

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en de beroepscode
van mijn beroepsvereniging (CAT) en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg.

Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht om een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

3. Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

5. Minderjarigen

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Hoe de cliënt wordt geïnformeerd

 • Ik informeer de cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake.
 • Ik vraag bezoekers van mijn site om hun naam, e-mailadres e.d. in te vullen. Ik leg uit waarvoor deze persoonsgegevens zijn en wat ik ermee doe.

Wie werken daadwerkelijk met de cliëntdossiers?

 • Ik ben ZZP’er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.
 • Ik bepreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

De beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens (cliëntendossiers)

 • Ik werk met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard.
 • Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Deze is beveiligd door een wachtwoord.

Wanneer moet ik een datalek melden?

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben.
Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker.

√ Ik begrijp wanneer ik een datalek moet melden en zal daarnaar handelen.

Nirmala Ramessar, CAT3 Therapeut

In Balans Counseling en Coaching

info@inbalanscc.nl

Datum: 29-04-2020